• EXTRA LEDENVERGADERING

   

  11-5-2022 

   

  vv RKHBS

  Uitnodiging voor alle leden, ereleden, 

   

  ouders / wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden 

  Het bestuur nodigt u uit voor de Extra Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op woensdag 11 mei 2022 in de kantine van RKHBSAanvangstijd 20:00 uur. De notulen van de ALV van 14-4-2022 is te vinden op de site of voor leden beschikbaar via het secretariaat. (E-mail:  secretaris@rkhbs.nl ).   Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Concept notulen ALV d.d. 14-04-2022 
  4. Goedkeuring van de Statuten, de statuten zijn op te vragen via secretaris@rkhbs.nl.
  5. Goedkeuring Huishoudelijk reglement RKHBS en de daarbij behorende bijlagen. Deze zijn ook op te vragen via secretaris@rkhbs.nl
  6. Bestuursvacatures:

   

  • 1 Bestuurslid VTZ Vrouwen
  • 1 bestuurslid VTZ Heren  

  Kandidaten kunnen zich, voorzien van een aanbeveling van ten minste 3 leden, tot 9 mei 2022 melden via secretaris@rkhbs.nl.

  1.   Rondvraag en sluiting 

   

  CONCEPTNOTULEN

  Concept-notulen van de ledenvergadering van RKHBS d.d. 14-4-2022
  Aanwezig: Mark Bierman, Robert Willeme, René Gerrits, Guido Voragen, Fenna Voragen, Gaby Loo, Aloys de Haan, Greetje Gerrits, Marco Janssen, Hans Fokkens, Wolfgang Weijgerse,  Harry van Eijsden, Thymo Griesenbrock, Toine Diederen, Jo Hendriks, Bas Muerman, Maurice Voragen, Sjef Meessen, Marcel Benders, Ruud Jongen, John Rijnders, Frans Voragen, Ria Voragen, Fred Matthes, Andries Fokkens, Henk van Hertrooij, Lars Valkenberg, Mathieu Mertens, Jeroen Arets, Dave Bruijenberg, John Bothmer en Daniëlle Voragen 

   

  1. Opening door de voorzitter voor deze buitengewone ledenvergadering ivm meerdere belangrijke punten die op de agenda staan.

  2. Mededelingen

  • Afmeldingen: Martin van Roon, Yarin Meessen, Toine Fokkens, Jo Quaedvlieg, Jeanne van Eijsden, Hans en Gertie Kroon.

  • In deze vergadering staat onder andere het goedkeuren van het herschrijven van de statuten op de agenda. Aangezien de vorige ALV geen 2/3 van het aantal leden aanwezig was, moest er een nieuwe ALV gepland worden voor het goedkeuren van de statuten. Dit had echter binnen 4 weken moeten zijn en dat is niet het geval waardoor we nu nog een derde ALV dit jaar moeten plannen. Dit zal zijn op woensdag 11 mei om 20 uur in de kantine.

  • John bedankt nogmaals de leden dat ze tijdens de coronaperiode RKHBS trouw zijn gebleven.

  • John benadrukt dat we een steeds groter tekort hebben aan vrijwilligers. Vooral voor in de kantine, in het bestuur, PR en Sponsor Groep en voor begeleiding bij de senioren zijn we op zoek naar vrijwilligers.

  1. Concept notulen jaarvergadering d.d. 6-11-2021 

  De notulen wordt onder dankzegging aan de samensteller goedgekeurd en vastgesteld. Vraag van Aloys om conceptnotulen eerder te publiceren (niet pas vlak voor de volgende ALV)  bijvoorbeeld via de site.

  1. Statuten RKHBS hebben ter inzage gelegen in de bestuurskamer en zijn naar verschillende leden gestuurd die hierom gevraagd hadden. Zoals eerder aangegeven kunnen de statuten op 11 mei pas definitief worden goedgekeurd door de ALV, hierna zullen ze nog een keer naar het Bisdom worden gestuurd. Door de KNVB zijn ze reeds goedgekeurd.  Hierna volgt de goedkeuring door de notaris. De Statuten zijn door René Gerrits en Aloys de Haan goed doorgenomen en er zijn een aantal punten waarop mogelijk kleine wijzigingen moeten worden aangebracht. (oa verschil petanque leden en steunende leden: geen bondslid, niet spelende leden zijn ook steunende leden,  reiskosten vergoeding, dagblad publicatie schrappen). René en Aloys zullen hun punten mailen naar Bert die de punten zal aanpassen/verwerken.

  2. Huishoudelijk reglement RKHBS heeft ook ter inzage gelegen in de bestuurskamer en is naar verschillende leden gestuurd die hierom gevraagd hadden. Ook het huishoudelijk reglement zal pas op de ALV van 11 mei goedgekeurd kunnen worden. Het reglement  is ook door René Gerrits en Aloys de Haan goed doorgenomen en er zijn een aantal punten waarop mogelijk kleine wijzigingen moeten worden aangebracht. (oa vrijwilligers benoemen, Jeugdleiders die afzien van contributie ook benoemen, benoemen dat we het liefst zien dat alle vrijwilligers lid zijn). René en Aloys zullen hun punten mailen naar Bert die de punten zal aanpassen/verwerken.

  3. Verbouwing kantine RKHBS
   Er zijn 3 plannen voor veranderingen in de kantine.
   Plan1:  Verduurzaming. Hieronder valt: het pand geheel gasvrij maken dmv warmtepompen, en infraroodverwarming in kleedlokalen en in iedere ruimte in de kantine verder in de kantine vloerwarming. Hierbij komt ook nog het plaatsen van zonnepanelen. In eerste instantie was er ook nog gekeken naar een sedumdak, maar dit is te zwaar voor dakconstructie en valt af. De totale kosten zonder bosa regeling bedragen 100.000 euro.
   Plan 2: Vergroten kantine. Door 4 glaswanden te verwijderen, het plafond onder de overkapping door te trekken, de vloer door te trekken, een glazen tussenwand te plaatsen op het terras en 2 rolpoorten te vervangen door goed geïsoleerde poorten. De totale kosten voor deze verbouwing zonder bosa regeling bedragen zo’n 40.000 euro.
   Plan 3. Inkorten bar en daarna vloer gelijk maken. Kosten tussen de 5.000 en 10.000 euro.
   Na het bekendmaken van deze plannen wordt door het bestuur aangegeven dat we in principe alleen voor plan 1 willen gaan ivm de kosten.
   Er komen vanuit de aanwezige enkele vragen over de plannen:
   John Rijnders: Is de dakbedekking nog goed genoeg om de zonnepanelen te plaatsen? Ja vorig jaar is er nog een dakdekker geweest ivm een lekkage. Deze heeft het dak toen bekeken en op enkele plaatsen nieuwe kitranden geplaatst. Hij heeft toen aangegeven dat het dak er nog goed uitzag en nog wel een aantal jaar mee zal gaan.
   John Rijnders: de warmtepompen zijn op dit moment niet meer op voorraad, en worden steeds duurder is hier rekening mee gehouden in de offertes? Er is afgesproken dat als we goedkeuring zouden geven op de offerte voor woensdag 20 april de prijzen zouden zijn zoals afgesproken. We gaan er dan ook vanuit dat de prijs van de warmtepomp zo blijft.
   Om tot een besluit te komen heeft Lars 3 verschillende begrotingen gemaakt.
   Begroting 1 we doen niets, doordat de gasprijzen ontzettend zijn gestegen zullen we een verlies gaan lijden van ruim 12.000 euro komend seizoen.
   Begroting 2, we verhogen de contributie (zie punt 7) en we gaan voor de verduurzaming en de verbouwing. We zullen dan een verlies lijden van ruim 4.000 euro.
   Begroting 3, we verhogen de contributie, gaan voor de verduurzaming maar gaan niet verbouwen. Volgens deze begroting draaien we quitte.   
   Ivm het volgende punt contributieverhoging zullen we na punt 7 de beslissing pas nemen wat we gaan doen. 

  4. Contributieverhoging per 1 juli 2022
   Vanuit het bestuur komt het voorstel om de contributie voor kwartjesleden en ereleden niet te verhogen. Bij de Jo6 t/m Jo13, de niet spelende leden, leden met de dubbel lidmaatschap en petanqueleden de contributie met 1 euro te verhogen. En de Jo14 t/m de senioren leden de contributie te verhogen met 1,50 euro.
   Uitleg van de verhoging. Door met name de stijgende gasprijzen zullen we verlies gaan lijden, zeker als we niets gaan doen, als we wel iets gaan doen zullen we dit ook moeten gaan betalen. Aangezien er geen contributieverhoging meer is geweest sinds 2014 en we proberen om de verhoging over alle leden te verdelen denken we dat dit een reëel voorstel is.
   De petanque leden geven aan dat in 2018 tijdens de ALV besloten was dat de contributie van de petanque naar verhouding mee zou stijgen. Dit is nu echter niet helemaal het geval, omdat we over alle leden de contributieverhoging gelijk proberen te verhogen.
   Fred geeft aan dat de steunende leden nu ook een euro meer gaan betalen en hij dan beter petanquelid kan zijn. Dit klopt en de keuze is dan ook aan de leden wat ze willen. We hopen natuurlijk dat onze steunende leden ook begrijpen waarom we de contributie verhogen en steunend lid blijven.
   De aanwezige leden stemmen voor de contributieverhoging,

   Na het stemmen voor de contributieverhoging wordt ook gestemd voor het plan van de verduurzaming. Begroting 3 wordt hiermee goedgekeurd indien de financiering rond komt volgens deze cijfers.

  5. Bestuursvacatures:

   1. 1 Bestuurslid VTZ Vrouwen

   2. 1 bestuurslid VTZ Heren 
    Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld via secretaris@rkhbs.nl, er wordt nogmaals een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden.

  6. Er zijn geen vragen voor de rondvraag, John sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de volgende extra ALV op woensdag 11 mei.   

   

  Heerlen, 14-4-2022

  Daniëlle Voragen