• Uitnodiging voor alle leden, ereleden,

  ouders / wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden

   

  Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering welke ONLINE gehouden wordt op woensdag 27 januari 2021via Teams.  Aanvangtijd 19:00 uur.

   

  De notulen van de ALV van 1 november 2019, het rooster van aftreden en de financiële stukken zijn uitsluitend voor leden vanaf 13 januari 2021 beschikbaar via het secretariaat. (E-mail:  secretaris@rkhbs.nl ). 


  Om je aan te melden voor de ALV dien je uiterlijk voor zaterdag 23-1-2021 een email te sturen naar secretaris@rkhbs.nl. Uiterlijk 2 dagen voor de jaarvergadering zal er dan een uitnodiging worden gestuurd voor de online teams meeting.

   Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Concept notulen jaarvergadering d.d. 1-11-2019
  4. Jaarverslag  seizoen 2019 / 2020
  5. Financiën

  5.1.   Financieel jaarverslag seizoen 2019 / 2020

  5.2.   Verslag kascontrolecommissie (Henk van Hertrooij, Roger Hendrikx en nog een nader te bepalen persoon)

  5.3.   Begroting seizoen 2020 / 2021

  1. Ledenadministratie

  7.     Verkiezing bestuursleden 

  7.1 Aftredend zijn:

  • John Bothmer                  Hij stelt zich herkiesbaar
  • Dave Bruijenberg             Hij stelt zich herkiesbaar
  • Mathieu Mertens              Hij stelt zich herkiesbaar


    7.2 Bestuursvacatures:

  • 1 Bestuurslid 

  Kandidaten kunnen zich, voorzien van een aanbeveling van ten minste 3 leden, tot 23 januari 2021 melden via secretaris@rkhbs.nl.

  8.    Rondvraag en sluiting    

 • Concept jaarverslag van de jaarvergadering van RKHBS, dd 01-11-2019

  Dit verslag zal vastgesteld worden op de ALV van 27 januari 2021.

  Concept-verslag van de jaarvergadering van RKHBS d.d. 1-11-2019