• Uitnodiging Ledenvergadering 11 mei

  JAARVERGADERING 24-11-2022 vv RKHBS

  Uitnodiging voor alle leden, ereleden, ouders / wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden 

   

  Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op donderdag 24 november 2022 in de kantine van RKHBSAanvangstijd 20:00 uur.

  De notulen van de extra ALV van 11 mei 2022, het rooster van aftreden en de financiële stukken zijn uitsluitend voor leden vanaf 3 november 2022 beschikbaar via het secretariaat. (E-mail:  secretaris@rkhbs.nl ).  


  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Concept notulen extra ALV d.d. 11-5-2022 
  4. Jaarverslag  seizoen 2021 / 2022 
  5. Financiën 
   1. Financieel jaarverslag seizoen 2021 / 2022 
   2. Verslag kascontrolecommissie (Erwin Raemaekers, Aloys de Haan en Jack Vinken) 
   3. Begroting seizoen 2022 / 2023 
  6. Ledenadministratie
  7. Verkiezing bestuursleden  

  7.1 Aftredend zijn: 

  • Jeroen Arets Hij stelt zich herkiesbaar voor de functie van penningmeester
  • Lars Valkenberg Hij stelt zich niet herkiesbaar


    7.2 Bestuursvacatures:

  • 1 bestuurslid penningmeester
   - Jeroen Arets stelt zich beschikbaar
  • 1 bestuurslid jeugd
   - Frank Schings stelt zich beschikbaar
  • 1 Bestuurslid algemeen

  Kandidaten kunnen zich, voorzien van een aanbeveling van ten minste 3 leden, tot 21 november 2022 melden via secretaris@rkhbs.nl.

   

  1. Rondvraag en sluiting