• - 1 - 

  2022.004381 NB 

  STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

  Heden, acht juni tweeduizend drieëntwintig, verschenen voor mij, ______________________ mr. Johannes Maria Jozef Hendrik Hendriks, notaris te Heerlen _____________________ 1. de heer Johannes Gerardus Mathilde Bothmer, wonende te Koningskaars 17, __ 

  6418 PR Heerlen, Nederland, Nederland, geboren te Geleen op zesentwintig___ augustus negentienhonderdvierenzestig, gehuwd;_____________________________________ 2. de heer Lambert Theunissen, wonende te 6467 AE Kerkrade, ______________________ Kaalheidersteenweg 166, geboren te Heerlen op tweeëntwintig november _______ negentienhonderdzesenvijftig, gehuwd; __________________________________________________ te dezen handelend als gezamenlijk bevoegd en gevolmachtigd bestuurders van ___ de vereniging: ______________________________________________________________________________________ Voetbalvereniging R.K.H.B.S., statutair gevestigd te Heerlen, feitelijk gevestigd te 6418 KC Heerlen, Gaffelhof 44, ingeschreven in het Handelsregister onder __________ nummer: 40187444 en als zodanig deze rechtspersoon, hierna te noemen “de _____ vereniging”, rechtsgeldig vertegenwoordigend. ____________________________________________ VOLMACHT________________________________________________________________________________________ De volmacht blijkt uit de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op _ elf mei tweeduizend tweeëntwintig, waarin werd besloten tot statutenwijziging. Een uittreksel uit de notulen, getekend door de voorzitter en secretaris, is aan deze______ akte vastgemaakt. Gemelde notulen zijn goedgekeurd in de algemene ________________ ledenvergadering van vijfentwintig november tweeduizend tweeëntwintig. ____________ Van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.___________________________ ONTSTAAN VERENIGING _____________________________________________________________________ De vereniging is opgericht op vier mei negentienhonderd zestien. ______________________ De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op _______ eenendertig december negentienhonderd tachtig. __________________________________________ Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering gelden met ________________ onmiddellijke ingang voor de vereniging de volgende statuten. __________________________ STATUTEN_________________________________________________________________________________________ NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID_______________________________________________ Artikel 1_____________________________________________________________________________________________ 1. De vereniging is genaamd: _________________________________________________________________ voetbal en pétanque vereniging R.K.H.B.S. _____________________________________________ (Rooms Katholieke Heerlerbaanse Bal Sportvereniging) _____________________________ hierna te noemen: “de vereniging”. ______________________________________________________ Zij heeft haar zetel in de gemeente Heerlen. ____________________________________________ 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. _____________________________________ 3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat wordt gehouden bij___ de Kamer van Koophandel._________________________________________________________________ DUUR _______________________________________________________________________________________________ Artikel 2_____________________________________________________________________________________________ 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. _______________________________________

  - 2 - 

  1. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van een juli tot en met dertig juni. ___ 3. De vereniging is opgericht op vier mei negentienhonderd zestien (04-05-1916). DOEL________________________________________________________________________________________________ Artikel 3_____________________________________________________________________________________________ 1. De vereniging stelt zich ten doel, geïnspireerd vanuit de katholieke________________

  levensbeschouwing, het doen beoefenen en het bevorderen van de_______________ voetbalsport en pétanque in al zijn verschijningsvormen. _____________________________ 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:___________________________ a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB); _____ b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde__________ wedstrijden en evenementen; _________________________________________________________ c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport en pétanque te _________ organiseren;_______________________________________________________________________________ d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen.________________________________ 3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. __________________________ LIDMAATSCHAP _________________________________________________________________________________ Artikel 4_____________________________________________________________________________________________ 1. a. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. _ b. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de __ KNVB, met uitzondering van de in het huishoudelijk reglement genoemde___ leden, kunnen lid zijn van de vereniging. ____________________________________________ 2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten______ degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of _ van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd, met uitzondering van __ de in het huishoudelijk reglement genoemde leden. ______________________________ b. De vereniging verplicht zich voor al haar voetballende leden, alsmede voor _ al degenen die in de vereniging een functie – welke dan ook – bekleden, ____ met uitzondering van de in het huishoudelijk reglement genoemde leden, ___ het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen. ____________________________________ 3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de __ eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met __ inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde._________________________________ 4. Op voorstel van het bestuur of van een vijftiental leden kan de algemene ________ vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het ______ predicaat “erelid” verlenen. _________________________________________________________________ 5. Het bestuur houdt met inachtneming van de privacywetgeving een register bij __ waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen, ____ een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze. _____________________________ RECHTEN EN VERPLICHTINGEN____________________________________________________________ Artikel 5_____________________________________________________________________________________________ 1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de_____________ vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten ___ behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een________________ voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het _____

  - 3 - 

  bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe ____ niet te machtigen._____________________________________________________________________________ 2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de ___________ desbetreffende algemene vergadering het bestuur daartoe __________________________ vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard. __________________________________________ 3. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden________ uitgeoefend door het bestuur. ______________________________________________________________ 4. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene____________ vergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen. ____ 5. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen _ naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.___________________ 6. De leden zijn gehouden: ____________________________________________________________________ a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van ___ het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven; __________________________________________________________________ b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven; _______________________________________________________________________________________ c. de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar organen en/of_____ van de voetbalsport of pétanque in het algemeen, niet te schaden.____________ d. De overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van ____ haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van_ de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. __________________________ 7. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de _____________ vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na_______________ voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. __________________________ STRAFFEN_________________________________________________________________________________________ Artikel 6_____________________________________________________________________________________________ 1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd __ is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van ____ organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging _____ worden geschaad. _______________________________________________________________________ a. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de _ wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad. _________________________ 2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld,__________ geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het __________ bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn ___________ aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te ___________ beschouwen. __________________________________________________________________________________

  - 4 - 

  1. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b van dit artikel te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst. _______________
  2. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen de__ volgende straffen worden opgelegd: _________________________________________________ 1. berisping; _____________________________________________________________________________ 2. schorsing; _____________________________________________________________________________ 3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement); ____________________________________ 4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde ____

  duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;________________ 5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen; _______________________ 6. geldboete. ____________________________________________________________________________ b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling _____ gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan_ het lid worden medegedeeld. __________________________________________________________ 5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. ____ Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het ________________ lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering_____ van het recht om in beroep te gaan. ______________________________________________________ 6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer ___ 

  een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na __________ sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen.__________________________________ 

  1. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig _____ mogelijk door middel van een aangetekende brief met opgave van redenen_ van het besluit in kennis gesteld. _____________________________________________________
  2. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die bedragen die vooraf door het bestuur, tenzij het Tuchtreglement daar een___ ander orgaan toe heeft aangewezen, zijn vastgesteld en in het clubblad en/of___ op de website van de vereniging zijn gepubliceerd.____________________________________
  3. a. Indien in het Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen ander __ orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een op grond van lid 3 van dit___ artikel opgelegde straf binnen een maand na ontvangst van kennisgeving___ daarvan, in beroep gaan bij de algemene vergadering, tenzij in het ___________ Tuchtreglement een andere termijn is vermeld. ____________________________________
  4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep wordt de______________ tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet opgeschort. ______________________ 9. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden______ genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. _____ GELDMIDDELEN _________________________________________________________________________________ Artikel 7_____________________________________________________________________________________________ De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ____________________________________________ a. contributies van de leden; ___________________________________________________________________ b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;___________________________________________ c. subsidies, giften en andere inkomsten;___________________________________________________

  - 5 - 

  1. bijdragen van begunstigers; ________________________________________________________________ e. andere inkomsten.____________________________________________________________________________ CONTRIBUTIE ____________________________________________________________________________________ Artikel 8_____________________________________________________________________________________________ 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de 

  algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in ___ categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Het ______ Bestuur doet daartoe een voorstel aan de Algemene Vergadering. ________________ 

  1. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen _ van contributie. ________________________________________________________________________________ 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin, _ voor leden van de voetbalsport, de contributie voor het gehele boekjaar __________ verschuldigd. Uitzonderingen hierop worden vastgelegd in een huishoudelijk ____ reglement.______________________________________________________________________________________ KOSTENVERGOEDINGEN_____________________________________________________________________ Artikel 9_____________________________________________________________________________________________ Voor zo ver van toepassing vindt nadere uitwerking plaats in een huishoudelijk______ reglement. __________________________________________________________________________________________ EINDE LIDMAATSCHAP________________________________________________________________________ Artikel 10____________________________________________________________________________________________ 1. Het lidmaatschap eindigt: ___________________________________________________________________ a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; _________ b. door opzegging door het lid; ___________________________________________________________ c. door opzegging door de vereniging; __________________________________________________ d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6 van deze __ statuten; ___________________________________________________________________________________ 2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.______________________ b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in het______ Tuchtreglement anders is bepaald. ___________________________________________________ 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: ________________________________________ a. in de gevallen in de statuten genoemd; ______________________________________________ b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de________ statuten aan het lidmaatschap stellen; _______________________________________________ c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het _______ lidmaatschap te laten voortduren._____________________________________________________ 4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit _____ artikel bepaalde.__________________________________________________________________________ b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:___ 1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te_____ laten voortduren; ____________________________________________________________________ 2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of _________________ medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van ___________ toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe _____ wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten_

  - 6 - 

  nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en__________ verplichtingen hieronder begrepen; ______________________________________________ 3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. ____ 5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde ___ van het boekjaar. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van ___ toepassing. Uitzonderingen hierop worden vermeld in een huishoudelijk _____ reglement. _________________________________________________________________________________ b. In afwijking van het onder a van dit lid bepaalde kan het lidmaatschap met __ onmiddellijke ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd in lid 3,_ lid 4 onder b en lid 6 van dit artikel.___________________________________________________ c. Een opzegging in strijd met het onder a van dit lid bepaalde doet het _________ lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de____ datum waartegen was opgezegd._____________________________________________________ 6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of__ beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met ___________ onmiddellijke ingang op te zeggen. _______________________________________________________ 7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd,_ geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat __ waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke ______ verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere ____________ aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de _____________________ tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze __ periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het _____ recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan. ______________________________ SPONSOREN______________________________________________________________________________________ Artikel 11____________________________________________________________________________________________ 1. De vereniging kent naast leden sponsoren. _____________________________________________ 2. Sponsoren zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn________ toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door ___ het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. ____________________________________________ 3. Sponsoren hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen en/of sponsorovereenkomst zijn_____ toegekend of opgelegd. _____________________________________________________________________ 4. De rechten of verplichtingen van sponsoren kunnen te allen tijde wederzijds ____ door opzegging worden beëindigd, zoals in contract of overeenkomst is __________ vastgesteld. ____________________________________________________________________________________ 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.______________________ BESTUUR __________________________________________________________________________________________ Artikel 12____________________________________________________________________________________________ 1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de _ algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal__ bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.______________ b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en_____________ penningmeester. _________________________________________________________________________

  - 7 - 

  1. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste ___ drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende___ voordracht. _____________________________________________________________________________________
  2. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af ____ volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden___ zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd,_____ neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. _______________________________
  3. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt__ het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet ____ hiervan – in het clubblad, door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of __ door middel van een bericht op de website van de vereniging – mededeling aan de leden. _______________________________________________________________________________________
  4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke _______ vervulling van de hem opgedragen taak, waarbij men zich moet richten naar de belangen van de vereniging en de met haar verbonden ondernemingen of_______ organisaties. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van ____ twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter__ zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet ______ nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. ________________________________________________________________________________________
  5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij___ daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid____ vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een___________ schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ______ ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. _______________________________________
  6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ________________________________________________ a. door het eindigen van het lidmaatschap; ____________________________________________ b. door bedanken. ___________________________________________________________________________

  PERSONEN BESTUUR _________________________________________________________________________ Artikel 13____________________________________________________________________________________________ Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit: _______________________________________________ a. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging ____ 

  en/of een aan de vereniging gelieerde entiteit die een geldelijke vergoeding _____ uitkeert aan spelers van de vereniging voor hun deelname aan wedstrijden______ en/of trainingen;_______________________________________________________________________________ 

  1. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering_____ verstrekt aan de vereniging en/of een aan de vereniging gelieerde entiteit die ___ een geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van de vereniging voor hun_______ deelname aan wedstrijden en/of trainingen; _____________________________________________
  2. onder het verstrekken van financiering als bedoeld onder a en b van dit lid ______ wordt niet verstaan het verstrekken van een sponsorbijdrage ter grootte van vijf procent (5%) of minder van de netto-omzet van de vereniging en (indien van____ toepassing) de aan de vereniging gelieerde entiteit die een geldelijke _____________ vergoeding uitkeert aan spelers van de vereniging voor hun deelname aan ______ wedstrijden en/of trainingen.________________________________________________________________ BESTUURSBEVOEGDHEID ___________________________________________________________________

  - 8 - 

  Artikel 14____________________________________________________________________________________________ 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het _______ besturen van de vereniging. ________________________________________________________________ 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met belet __ of ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot _____ uitoefening van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo ________ spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van _ 

  alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door de kascommissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden _ worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. ______________ 

  1. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en __ de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen. ______________ 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen ___ van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn ______ benoemd. ______________________________________________________________________________________ 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, ___ bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, _______ vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van________ overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk __________________ medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ___________ zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.___________________________ 6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met _ het belang bedoeld in artikel 12 lid 5. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit___ kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene______________ vergadering. ___________________________________________________________________________________ 7.Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan_______ trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf _ te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB te stellen normen en ________ voorwaarden. __________________________________________________________________________________ VERTEGENWOORDIGING_____________________________________________________________________ Artikel 15____________________________________________________________________________________________ 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders__ voortvloeit. _____________________________________________________________________________________ 2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de ___ voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester,___ dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een_______ ander bestuurslid. ________________________________________________________________________ b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, _ op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht ____ omschreven gevallen te vertegenwoordigen. _______________________________________ 3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan ___________ bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven ______

  - 9 - 

  beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging _ kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. ______________________________ b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de_____________ bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in___ artikel 14 lid 5 van deze statuten bedoelde handelingen. ________________________ 4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht_____ vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid ____ niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het ________ aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten. _______________________ 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot: ______________________________________________________________________________ I Onverminderd het bepaalde onder II. het aangaan van rechtshandelingen___ en het verrichten van investeringen tot een bedrag of waarde van_____________ tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven gaande. _________________________________ II a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en ___ geven van onroerende goederen; ________________________________________________ b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een _______ bankkrediet wordt verleend; _______________________________________________________ c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de _ vereniging verleend bankkrediet; _________________________________________________ d. Het aangaan van dadingen; _______________________________________________________ e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale____ procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire____ maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen ____ uitstel kunnen lijden; ________________________________________________________________ f. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, met uitzondering___ van contracten met voetbaltrainers. Op het ontbreken van deze___________ goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. ___ 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4. bepaalde wordt de vereniging __ in en buiten rechte vertegenwoordigd:____________________________________________________ a. hetzij door het bestuur; __________________________________________________________________ b. hetzij door de voorzitter; ________________________________________________________________ c. hetzij door twee andere bestuursleden; ______________________________________________ 7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1. tot en ____ met 7. van dit artikel, alsmede de wijziging hiervan te doen inschrijven in het ____ verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te________ Heerlen. ________________________________________________________________________________________ REKENING EN VERANTWOORDING _______________________________________________________ Artikel 16____________________________________________________________________________________________ 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en__ verplichtingen kunnen worden gekend.___________________________________________________ 2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na ___ afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de __ algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de __

  - 10 - 

  vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van _ baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene _______ vergadering over. ________________________________________________________________________ 

  1. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. ____________________________ 3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie __ leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het _ bestuur. ____________________________________________________________________________________ b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens ____ een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal_______________ herbenoembaar.__________________________________________________________________________
  2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.______ 4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en ___ de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de___________ vereniging te geven.__________________________________________________________________________ 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de______ rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle______________ handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.________________________________ 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit ___ artikel zeven jaar lang te bewaren. ________________________________________________________ ALGEMENE VERGADERINGEN______________________________________________________________ Artikel 17____________________________________________________________________________________________ 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, _ die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ___________________________________________________________________________________ 2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene _ vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene____________ vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. _______ 3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met _____ inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke ______________ kennisgeving en/of op een voor alle leden van de vereniging toegankelijk ________ kanaal, met gelijktijdige vermelding van de agenda. Andere algemene____________ vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. ______ 4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig _____ aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken___ na indiening van het verzoek.__________________________________________________________ b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven__ kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping___ overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel of door plaatsing op _____ website van RKHBS (WWW.RKHBS.NL). De verzoekers kunnen alsdan ____

  - 11 - 

  anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en _ het opstellen van de notulen. __________________________________________________________ c. Indien een meerjarenplan door het Bestuur is opgesteld wordt deze ter ______ vaststelling aan de Algemene Vergadering aangeboden_________________________ d. Bestuursleden hebben ieder een raadgevende stem over zaken waar de ____ Algemene Vergadering over moet besluiten. De Algemene Vergadering _____ geeft bestuurders gelegenheid hun zienswijze te geven voordat tot ___________ besluitvorming wordt overgegaan. ____________________________________________________ 5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:________________________________ a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; ______________ b. jaarverslag van het bestuur;____________________________________________________________ c. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar, penningmeester;__________ d. verslag van de kascommissie; _________________________________________________________ e. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de _______ daarbij behorende toelichting; _________________________________________________________ f. vaststelling van de contributies; _______________________________________________________ g. vaststelling van het jaarlijks beleidsplan en de begroting; ________________________ h. benoeming bestuursleden; _____________________________________________________________ i. benoeming commissieleden;___________________________________________________________ j. rondvraag. _________________________________________________________________________________ TOEGANG EN BESLUTVORMING ALGEMENE VERGADERINGEN ________________ Artikel 18____________________________________________________________________________________________ 1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. _____________________________ b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de __ algemene vergadering. _________________________________________________________________ c. In afwijking van het onder b van dit lid bepaalde heeft een geschorst lid______ slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om daarin voor __ zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in___ de artikelen 6 en 10 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem ___ opgelegde straf wordt behandeld. ____________________________________________________ d. Elke bestuurder heeft een raadgevende stem in zaken waarover de __________ algemene vergadering over moet besluiten. ________________________________________ 2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem._________________________________________________ 3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk _____________ gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. Aan de eis van een________ schriftelijke volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen. ______________________________________________________ 4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, ___ anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen _______ kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en____________________ bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.________________________________________________ 5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht ___ als een besluit van de algemene vergadering. __________________________________________

  - 12 - 

  1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering een schriftelijke stemming wenselijk ______ acht. _____________________________________________________________________________________________
  2. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet _______ anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het __ staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.______________
  3. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de ___ uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen,___ die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is ___ hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte _ stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen __ staken, beslist het lot. ________________________________________________________________________
  4. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is ___________ vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit ________ eveneens beslissend. ___________________________________________________________________
  5. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid______ daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk _____________ vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of ____ schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door __ deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _________________________________________________________________________________
  6. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die: ______________________________________________ - blanco uitgebracht zijn;_____________________________________________________________ - op enigerlei wijze ondertekend zijn;______________________________________________ - iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of ______________________ - andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt _________

  gestemd. ______________________________________________________________________________ b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde _______ meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing. __________ HET LEIDEN EN NOTULEREN VAN DE ALGEMENE VERGADERING______________ Artikel 19____________________________________________________________________________________________ 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur __ of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger ____________ verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als 

  voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. ____________________________________________________________ 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een _____________ bestuurslid notulen gemaakt, ook als deze digitaal gehouden wordt. De notulen worden in het clubblad en/of op de website van de vereniging gepubliceerd of __ op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de ________ eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld. _______________________ STATUTENWIJZIGING__________________________________________________________________________ Artikel 20____________________________________________________________________________________________

  - 13 - 

  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de ____________ algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat _______ aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor _________ oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen_________ bedragen. ______________________________________________________________________________________
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een _____ voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen______ vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen_____ wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de_____ leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt 

  gehouden.______________________________________________________________________________________ Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór_ vergadering kennisgegeven aan alle leden door middel van schriftelijke __________ kennisgeving en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht. _______ 

  1. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in _ de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het _ besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. ________
  2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de __________ uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van _ de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de ____ leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een_________ andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,___ waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ______ geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een______ besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee___ derden van de uitgebrachte stemmen. ___________________________________________________
  3. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële_ akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad en/of op de website van de vereniging. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan_ tot doen verlijden van deze akte bevoegd. __________________________________________
  4. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en _ de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.____________________________________________________________
  5. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande ______ goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van _ de vereniging. _________________________________________________________________________________
  6. De vereniging behoeft voor de wijziging van de statuten de voorafgaande________ bisschoppelijke goedkeuring indien het een wijziging betreft van de artikelen 1, _ 3, 20 sub 7, 21 lid 1a en 25. ________________________________________________________________

  ONTBINDING EN VEREFFENING ____________________________________________________________ Artikel 21____________________________________________________________________________________________ 1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel __ 

  20 lid 1 en lid 2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. De _____ vereniging behoeft voor een besluit tot ontbinding de voorafgaande___________ bisschoppelijke goedkeuring. __________________________________________________________

  - 14 - 

  1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de__ algemene vergadering, genomen met ten minste twee derden van het _______ aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie _____ vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is (quorum). _____________
  2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene ___________ vergadering aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een ________ volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te_________ houden algemene vergadering. Het besluit moet worden genomen met een 

  meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. __________ 2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden______ medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te______ ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. ___________________________________________________________________ 3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op _ als vereffenaars. _________________________________________________________________________ b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de ________ alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige ___________ benoeming van één of meer vereffenaars. __________________________________________ 4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig _____ saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer _______________ bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt. ___________________________ 5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur amateurvoetbal van_ de KNVB._______________________________________________________________________________________ 

  1. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen __ van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en __ aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden___ toegevoegd de woorden "in liquidatie". ___________________________________________________
  2. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de ________ bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de___________ vereffening. ____________________________________________________________________________________

  REGLEMENTEN __________________________________________________________________________________ Artikel 22____________________________________________________________________________________________ 1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Huishoudelijk _________ 

  Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen. _____ 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend __ recht bevat, noch met de statuten. ________________________________________________________ 3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de __ statuten en reglementen van de KNVB. __________________________________________________ ELEKTRONISCH STEMMEN __________________________________________________________________ Artikel 23____________________________________________________________________________________________ 1. De leden die krachtens artikel 18 van deze statuten stemgerechtigd zijn, _________ kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch __________ communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch________________ communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan ________________

  - 15 - 

  kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan______ uitoefenen. _____________________________________________________________________________________ 2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch__ communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste _ dag voorafgaand aan die algemene vergadering, worden gelijkgesteld met ______ stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.______________________ 3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch_______ communicatiemiddel. ________________________________________________________________________ FUSIE _______________________________________________________________________________________________ Artikel 24____________________________________________________________________________________________ 1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel __ 20 lid 1, 2 en 4 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. ______________ 2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden______ medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te______ gaan met een of meer met name genoemde andere verenigingen. De termijn___ voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen________ bedragen. ______________________________________________________________________________________ ALGEMENE BEPALINGEN ____________________________________________________________________ Artikel 25____________________________________________________________________________________________ De geldende Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke___ burgerlijke rechtspersonen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland zijn van ____________ toepassing voor wat betreft het predicaat “katholiek”. ______________________________________ SLOTVERKLARINGEN _________________________________________________________________________ Huidig bestuur _____________________________________________________________________________________ Volgens opgave van de verschenen personen is het bestuur van de vereniging op _ dit moment als volgt samengesteld: ___________________________________________________________ 1. de heer Johannes Gerardus Mathilde Bothmer voornoemd, voorzitter; ____________ 2. mevrouw Daniëlle Elisabeth Maria Fokkens, wonende te 6418 KC Heerlen, _____ Gaffelhof 32, geboren te Heerlen op negen oktober ___________________________________ negentienhonderdeenentachtig, gehuwd, secretaris; __________________________________ 3. de heer Jeroen Lubertus Anna Gerardus Arets, wonende te 6416 WC Heerlen,_ Korenwolf 2, geboren te Heerlen op twaalf augustus __________________________________ negentienhonderdtweeëntachtig, gehuwd, penningmeester;_________________________ 4. de heer Lambert Theunissen voornoemd, lid;___________________________________________ 5. de heer Mathieu Eric Jozef Mertens, wonende te 6418 JC Heerlen, Oogstweg __ 10, geboren te Heerlen op zestien november negentienhonderdvijfenzestig,_____ gehuwd, lid; ____________________________________________________________________________________ 6. de heer Dave Peter José Matheus Bruijenberg, wonende te 6416 CN Heerlen, _ Kerkraderweg 172, geboren te Heerlen op achttien januari __________________________ negentienhonderdtachtig, gehuwd, lid; ___________________________________________________ 7. de heer Franciscus Carolus Johannes Schings, wonende te Akkerhof 99, 6418_ KX Heerlen, Nederland, Nederland, geboren te Heerlen op zeventien januari ___ negentienhonderdnegenenzestig, gehuwd, jeugdvoorzitter. _________________________ Adres ________________________________________________________________________________________________ Het bezoekadres van de vereniging is:________________________________________________________ Zandweg 193, 6419PK Heerlen. _______________________________________________________________

  - 16 - 

  Het correspondentieadres van de vereniging is: ____________________________________________ Gaffelhof 32, 6418 KC Heerlen. ________________________________________________________________ WOONPLAATSKEUZE__________________________________________________________________________ Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de __ notaris, bewaarder van deze akte. _____________________________________________________________ BIJLAGEN __________________________________________________________________________________________ Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt: ____________________________________ - de notulen. ____________________________________________________________________________________ SLOT ________________________________________________________________________________________________ De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _________________________________________ De verschenen personen verklaarden tijdig voor het verlijden van de akte een_______ ontwerp van deze akte te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan op de_______ hoogte te zijn. ______________________________________________________________________________________ Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen personen _____ mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een ______ toelichting gegeven. ______________________________________________________________________________ Ik heb de verschenen personen daarbij gewezen op de gevolgen die voor hen uit __ deze akte voortvloeien.___________________________________________________________________________ De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte te hebben _________ kennisgenomen en daarmee in te stemmen. ________________________________________________ Deze akte is verleden te Heerlen op de dag die in het hoofd van de akte is ___________ vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de _______ verschenen personen en mij, notaris. _________________________________________________________ (volgt ondertekening) 

  UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT