• PLUS Tim en Joyce Janssen Heerlerbaan | Kledingfonds jeugd

  PLUS Tim en Joyce Janssen Heerlerbaan/RKHBS Kledingfonds jeugd 

  Inleiding

  Vanaf het seizoen 2016-2017 beschikt RKHBS over een kledingfonds. Vanaf medio 2023 wordt dit kledingfonds weer voor 3 jaar voortgezet in samenwerking met Plus Tim & Joyce Janssen Heerlerbaan. Het doel van dit fonds is om elk jeugdteam te voorzien van een uniform clubtenue, bestaande uit een wedstrijdshirt, wedstrijdbroekje, wedstrijdsokken, show pak en voetbaltas. De geldelijke middelen voor dit fonds worden geleverd door Plus Tim & Joyce Janssen Heerlerbaan, aangevuld door een kleine eigen bijdrage van de leden. 

  Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van RKHBS en wordt gecoördineerd door een bestuurslid. Het beheer van het kledingfonds is onder verantwoordelijkheid van de coördinator in handen van de kledingcommissie die verantwoordelijk is voor de organisatie en de uitvoering. Tevens ondersteunen de coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen én de leiders/trainers de kledingcommissie ten behoeve van de praktische uitvoering.

  Wat wordt er per speler, per leider/trainer en per team in bruikleen gegeven?

  Alle in bruikleen te verstrekken materialen zijn en blijven eigendom van RKHBS.

  Elk team krijgt de beschikking over een teamtas met daarin wedstrijdshirts, wedstrijdbroekjes, trainingshesjes, aanvoerdersband, EHBO doosje, waterzak met spons en bidon. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor deze in bruikleen verstrekte goederen. De leider/trainer tekent bij de uitgifte een bruikleenovereenkomst (zie bijlage 2) die door de kledingcommissie gearchiveerd wordt. Mocht bij controle aan het eind van het seizoen blijken dat goederen ontbreken dan wordt de rekening daarvoor bij het team gelegd. 

  Elke individuele speler krijgt een show pak en voetbaltas in bruikleen en krijgt eenmalig een paar sokken (Jako Glasgow) aangeboden.  Als er tijdens het seizoen of om een andere reden nieuwe sokken nodig zijn kunnen deze in de kantine van RKHBS gekocht worden tegen betaling van de kostprijs of bij Sport 2000. Show pakken en tassen worden voorzien van een nummer. De speler, of bij een minderjarige de wettelijke vertegenwoordiger, tekent bij uitgifte van het show pak en de voetbaltas de bruikleenovereenkomst (zie bijlage 3) waarin ook is opgenomen dat bij niet inleveren aan het einde van het seizoen de kosten voor vervanging in rekening gebracht worden. De getekende bruikleen overeenkomst wordt door de kledingcommissie gearchiveerd. 

  Elke leider/trainer krijgt de beschikking over een show pak en een windbreker, voorzien van een uniek nummer. Hij/zij tekent  hiervoor bij uitgifte de bruikleenovereenkomst (zie bijlage 4) waarin staat opgenomen dat bij niet inleveren aan het einde van het seizoen de kosten voor vervanging in rekening worden gebracht. De getekende bruikleenovereenkomst wordt door de kledingcommissie gearchiveerd. 

  Bijdrage per spelend jeugdlid

  Elk jeugdlid draagt jaarlijks 18 euro bij aan het kledingfonds als bijdrage voor het hele pakket. Dit bedrag dient in zijn geheel betaalt te worden aan het begin van het seizoen of voor een  nieuw lid bij het afhalen van het show pak, de tas en de sokken. Mocht betaling van dit bedrag een probleem zijn dan kan vooraf aan de uitgifte hierover contact opgenomen worden met Danielle Voragen, coördinator van de kledingcommissie, via kledingcommissie@rkhbs.nl of via 06-44520648

  Sponsorpas PLUS Tim & Joyce Janssen Heerlerbaan

  Bij het aangaan van de sponsorovereenkomst tussen R.K.H.B.S en PLUS Tim & Joyce Janssen Heerlerbaan is er afgesproken dat er gewerkt gaat worden met een nieuwe sponsorpas voor alle jeugdleden. Op die manier kunnen jeugdleden en hun gezinsleden de eigen bijdrage van 20 euro per jaar voor een volgend seizoen bij elkaar sparen zodat ze dit bedrag niet zelf hoeven te betalen. Hierover zijn met PLUS Tim & Joyce Janssen Heerlerbaan de volgende afspraken gemaakt:

  1. Aan alle jeugdspelers van R.K.H.B.S. wordt een sponsorpas uitgereikt;

  2. De nieuwe sponsorpas wordt uitgereikt per 1 september 2019 of op een later tijdstip als  deelname later start. 

  3. De looptijd van de sponsorpas is van 1 september 2019 tot einde lidmaatschap R.K.H.B.S. dan wel einde sponsorovereenkomst;

  4. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van R.K.H.B.S. moet de sponsorpas ingeleverd worden bij de club;

  5. De sponsorpas is van het jeugdlid zelf en mag door hem/haar zelf gebruikt worden dan wel door het hele gezin wonende op het zelfde thuisadres als de jeugdspeler;

  6. Op vertoon van de sponsorpas bij de kassa bij PLUS Tim & Joyce Janssen Heerlerbaan ontvang je bij iedere € 10,00 aan boodschappen* een voetbal zegel. Dat betekent dat alleen op dat moment voetbalzegels worden meegegeven en niet op een later tijdstip. Achteraf declareren van voetbalzegels is niet mogelijk;

  7. De voetbalzegels moeten op de speciale spaarkaart geplakt worden die verkrijgbaar is bij PLUS Tim & Joyce Janssen Heerlerbaan. Bij 40 zegels is de spaarkaart vol en vertegenwoordigt een waarde voor het kledingfonds van € 4,00;

  8. De volle spaarkaart, voorzien van naam en adres, moet ingeleverd worden bij R.K.H.B.S.;

  9. De waarde van de volle spaarkaart zal worden verrekend met de bijdrage voor het kledingfonds voor een volgend seizoen;

  10. R.K.H.B.S. is verantwoordelijk voor een deugdelijke en controleerbare administratie van de volle spaarkaarten. Volle spaarkaarten kunnen 1 keer per seizoen worden ingeleverd, de exacte data worden tijdig bekend gemaakt;

  11. Je mag meerdere spaarkaarten vol sparen en inleveren. Doorsparen kan ook tijdens de winter- en zomerstop;

  12. Is de waarde van de volle spaarkaarten die een jeugdspeler inlevert groter dan de jaarlijkse bijdrage van € 20,00, dan zal dit ten gunste komen van het kledingfonds; 

  13. Bij de start van elk nieuw seizoen zal een ieder weer met saldo nul beginnen;

  14. Promotie van de sponsorpas zal gebeuren via de nieuwsbrief van R.K.H.B.S. en de Facebookpagina van R.K.H.B.S.

  *M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, slijterij, statiegeld en koopzegels.

  Uitgifte van de kleding

  De kleding kan worden opgehaald op het moment dat een speler deel gaat nemen aan wedstrijden. Hiervoor kan men in de kantine terecht op openingstijden bij Danielle Voragen of Aisha of Dave Bruijenberg.  

  De kleding wordt alleen verstrekt na betaling van de 18 euro eigen bijdrage én inlevering van de ingevulde en (door de wettelijke vertegenwoordiger) ondertekende bruikleenovereenkomst (zie bijlage 3) tenzij in overleg met de coördinator vooraf andere afspraken zijn gemaakt.  Bij starten met spelen na de winterstop zal alleen nog 9 euro bijdrage betaald hoeven worden.

  Betaling jaarlijkse eigen bijdrage

  Bij de start van de competitie moet de jaarlijkse eigen bijdrage (tenzij daar met de coördinator andere afspraken over gemaakt zijn) betaald zijn.  Is de eigen bijdrage nog niet betaald dan kan er ook niet aan wedstrijden deelgenomen worden. 

  De eigen bijdrage kan betaald worden door storting op het rekeningnummer van RKHBS: NL29INGB 000 21 44 750 of via contante betaling in de kantine. Het bedrag van de ingeleverde spaarkaarten van de PLUS kan van de 18 euro afgetrokken worden.  

   

   

  Bijlage 1 Kledingreglement

  1. Iedereen gaat met respect om met de door RKHBS in bruikleen verstrekte materialen. Bij vermissing of beschadiging ten gevolgen van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding worden ten laste van het team of de speler (al naar gelang het teamkleding betreft of aan de speler in bruikleen verstrekte materialen) kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.

  1. Indien tijdens de wedstrijd schade is ontstaan aan de kleding, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider gemeld te worden. Deze meldt dit dan bij de kledingcommissie via kledingcommissie@rkhbs.nl . Voor schade aan kleding die tijdens een wedsstrijd is ontstaan zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. Dit ter beoordeling aan de kledingcommissie.

  1. Bij vermissing van materialen of schade anders dan hierboven bedoeld dient de leider dit ook meteen te melden bij de kledingcommissie. Of er iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie. Bij vermeende diefstal moet een kopie van het proces verbaal van aangifte van de politie worden overlegd. 

  1. De wedstrijdtenues worden na iedere wedstrijd door de leider (of een andere door de leider aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De leider stelt een was schema op waarbij uitgangspunt is dat het wassen van de shirts en broekjes om de beurt door een van de ouders gebeurt. Bij de eerstvolgende wedstrijd zorgt de betreffende speler/ouder ervoor dat de shirts en broekjes tijdig aanwezig zijn en wordt de gewassen kleding weer uitgereikt aan de spelers. Shirts en broekjes mogen dus niet individueel door spelers mee naar huis genomen worden.

  1. In de teamtas ligt het wasvoorschrift en dit dient strikt opgevolgd te worden. De kleding dient per team gezamenlijk gewassen te worden op een temperatuur niet hoger dan 40 graden. Wedstrijdshirts en broekjes mogen bij elkaar in de machine. De keeperstrui dient apart gewassen te worden, deze mag i.v.m. de opdruk die erop zit NIET in de droger. 

  1. Als door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift schade aan de kleding ontstaat, wordt het team aansprakelijk gesteld en worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag, zie hiervoor bijlage 2.

  1. Het show pak mag door spelers uitsluitend gedragen worden op wedstrijddagen voor en na een wedstrijd (van thuis naar het sportpark en van daaruit weer terug naar huis) en dus niet gebruikt worden bij trainingen of andere gelegenheden, tenzij dit een gelegenheid is waar het team representatieve verplichtingen heeft en om die reden in clubkleding verschijnt. 

  1. Zonder toestemming van de kledingcommissie mogen op de kleding geen teksten of andere uitingen worden aangebracht.

  1. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders ervoor te zorgen dat de teamtas met inhoud én alle showpakken van spelers en leiders/trainers, de windbrekers van de leiders/trainers en tassen van de spelers die de jeugdafdeling van RKHBS verlaten, op de daartoe afgesproken tijdstippen en plek worden ingeleverd. 

  1. In gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur van RKHBS.

   

   

  Bijlage 2 Bruikleenovereenkomst team

  Bruikleenovereenkomst RKHBS Jeugdafdeling 

  • RKHBS en ondergetekende komen het volgende met elkaar overeen:

  • Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met het in bruikleen nemen van onderstaand aangegeven goederen;

  • Deze materialen blijven eigendom van RKHBS;

  • Ondergetekende verplicht zich om ondergenoemde materialen na het einde van het seizoen in goede staat weer bij RKHBS in te leveren;

  • Ondergetekende gaat akkoord met het inhouden van het in rekening brengen van de onderstaand genoemde bedragen indien de in bruikleen verstrekte materialen niet, niet tijdig, niet compleet of beschadigd ingeleverd blijken te zijn. Alleen beschadigingen door slijtage worden geaccepteerd. 

   

  Team

   

  Teamtas

   

  Wedstrijdbroekjes

   

  Wedstrijdshirts

   

  Trainingshesjes

   

  Aanvoerdersband

   

  EHBO doosje

   

  Waterzak met spons

   

  bidons

   
     
     
     
     

  Datum handtekening

   

  Voor informatie: kledingcommissie@RKHBS.nl 

   

  Vervangingskosten

  Wedstrijdbroekje 11 euro

  Wedstrijdshirt 35 euro

  Trainingshesje 4 euro

  Aanvoerdersband 5 euro

  Waterzak met spons 18 euro

  EHBO doos 10 euro

  Bidon 5 euro  Bijlage 3 Bruikleenovereenkomst spelers

  Bruikleenovereenkomst voor spelers RKHBS Jeugdafdeling 

  • RKHBS en ondergetekende komen het volgende met elkaar overeen:

  • Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met het in bruikleen nemen van onderstaand aangegeven goederen

  • Deze materialen blijven eigendom van RKHBS

  • Ondergetekende verlicht zich om ondergenoemde materialen bij het stoppen van spelen bij de jeugdafdeling van RKHBS in goede staat weer bij RKHBS in te leveren

  • Ondergetekende gaat akkoord met betaling van de onder genoemde bedragen indien de in bruikleen verstrekte materialen niet, niet tijdig, niet compleet of beschadigd ingeleverd blijken te zijn. Alleen beschadigingen door slijtage worden geaccepteerd. 

   

  Team

   

  Trainingspak nummer 

   

  Tas nummer

   

  Naam speler

   

  Geboortedatum

   

  Adres

   

  Postcode en woonplaats

   

  Naam ouder/verzorger

   

  Telefoonnummer vast

   

  Telefoonnummer mobiel

   

  e-mail adres

   
     

  Handtekening speler/ouder (indien speler minderjarig is)

   

  Datum handtekening

   

  Voor informatie: kledingcommissie@RKHBS.nl 

   

  Vervangingskosten

  Rugzak 25 euro

  Voetbaltas 30 euro

  Show pak jeugdmaat 40 euro

  Show pak seniormaat 45 euro

   

  Bijlage 4 Bruikleenovereenkomst leiders/trainers

  Bruikleenovereenkomst voor leiders/trainers RKHBS Jeugdafdeling 

  • RKHBS en ondergetekende komen het volgende met elkaar overeen:

  • Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met het in bruikleen nemen van onderstaand aangegeven goederen;

  • Deze materialen blijven eigendom van RKHBS;

  • Ondergetekende verplicht zich om ondergenoemde materialen bij het stoppen van werkzaamheden voor de jeugdafdeling in goede staat weer bij RKHBS in te leveren;

  • Ondergetekende gaat akkoord met betaling van de ondergenoemde bedragen indien de in bruikleen verstrekte materialen niet, niet tijdig, niet compleet of beschadigd ingeleverd blijken te zijn. Alleen beschadigingen door slijtage worden geaccepteerd. 

  Leider/trainer

  Team

   

  Trainingspak nummer 

   

  Windbreker nummer 

   

  Winterjas 

   

  Naam speler

   

  Geboortedatum

   

  Adres

   

  Postcode en woonplaats

   

  Naam ouder/verzorger

   

  Telefoonnummer vast

   

  Telefoonnummer mobiel

   

  e-mail adres

   
     

  Handtekening speler/ouder (indien speler minderjarig is)

   

  Datum handtekening

   

  Voor informatie: kledingcommissie@ RKHBS.nl 

  Vervangingskosten

  Show pak jeugdmaat 40 euro

  Show pak seniormaat 45 euro

  Windbreker 40 euro