• MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT RKHBS Het onderstaande huishoudelijk reglement is afgestemd op de Statuten. 

  Artikel 1 - Algemene bepalingen 

  1. De vereniging genaamd voetbalvereniging RKHBS, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 4 mei 1916 en is gevestigd te Heerlen 
  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten  van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij  notariële akte op 8 juni 2023 

  Artikel 2 - Leden (artikel 4 en 10 Statuten) 

  1. De vereniging bestaat uit: 

  - pupillen en aspiranten 

  - junioren 

  - senioren 

  - ereleden, leden van verdiensten en steunende leden 

  1. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt. c. Junioren zijn leden van 13 jaar tot 18 jaar. 
  2. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder. 
  3. Leden van onderdeel pétanque 
  4. Vrijwilligers (niet zijnde vrijwilligers-voetballende leden) /steunende leden 

  Artikel 3 - Leden van verdienste en ereleden 

  1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door  het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de  leden. 
  2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk  hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van  verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle  rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter"  is verleend. 
  3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de  vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter  worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte  stemmen.

  Huishoudelijk reglement RKHBS 2023

  Artikel 4 - Sponsoren (artikel 11 Statuten) 

  1. De vereniging kent naast leden sponsoren (zie website www.rkhbs.nl). 
  2. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. 3. Sponsoren zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich  jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te  storten. Dit is voor iedere sponsor afzonderlijk contractueel vastgelegd. 
  3. Sponsoren hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens  de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.  
  4. De rechten of verplichtingen van sponsoren kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging  worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het  geheel verschuldigd blijft. 
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

  Artikel 5 - Het lidmaatschap 

  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de  secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier (zie website www.rkhbs.nl), waarop de  volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, tele foonnummer, e-mailadres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5  jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de  wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte  gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 
  2. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden  toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. Deze aanmelding geldt ook voor  clubscheidsrechters, leiders, assistent scheidsrechters. Bij de KNVB worden niet aangemeld de  leden van pétanque en de steunende leden. 
  3. Afmelden lidmaatschap. Conform de statuten van RKHBS is men altijd voor een heel seizoen  lid (van 1 juli tot en met 30 juni). Een uitzondering hierop is gemaakt voor de JO6 t/m JO13  (mini's en pupillen), zij kunnen hun lidmaatschap ook per 1 januari van enig jaar laten  beëindigen. Voor leden van pétanque geldt dat leden op elk moment hun lidmaatschap kunnen  beëindigen. 

  Artikel 6 - Aanneming van leden 

  Niet van toepassing (zie notulen ALV 11 mei 2022). 

  Artikel 7 - Rechten en plichten van leden 

  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 4,5 en 10 van de statuten, hebben alle leden de hierna  te noemen rechten en plichten. 

  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk  reglement te ontvangen. 
  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 
  3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het  bestuur niet anders is bepaald.

  Huishoudelijk reglement RKHBS 2023

  1. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het  bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen  behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het  onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft  ingediend. 
  2. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres emailadres en mobiel telefoonnummer. 
  3. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
  4. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door  het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de  voorschriften van de KNVB. 

  Artikel 8 - Straffen (artikel 6 statuten) 

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet,  dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of  waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 
  2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten  gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor,  naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt  gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf  vanuit de vereniging op te leggen. 
  3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een  beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient  binnen 1 maand na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden  gemaakt bij de eerstvolgende algemene vergadering middels aangetekend schrijven te  richten aan de secretaris van de vereniging. Het aantekenen van beroep zoals hier  beschreven leidt niet tot opschorting van de opgelegde straf. 

  Artikel 9 - Clubkleuren 

  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit: 

  1. Shirt: Rood 
  2. Broek Wit 
  3. Kousen: Rood 

  Artikel 10 - Bestuur 

  1. Het dagelijks bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester.  Het aantal leden wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het  huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 
  2. de algemene leiding van zaken; 
  3. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

  Huishoudelijk reglement RKHBS 2023

  1. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
  2. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de  vereniging. 
  3. Het bestuur vergadert tenminste één maal per maand volgens een vooraf vastgesteld  rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het be stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.  
  4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in  het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden  binnen maximaal één week dient te worden belegd.  
  5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden  aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling  gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.  Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn  verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de  meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming  plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich  hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de  herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. 

  Artikel 11 - Taken dagelijks bestuur 

  1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks  bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen  worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de  eerstvolgende bestuursvergadering mede. 
  2. Taken van de voorzitter: 
  3. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; 
  4. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak  aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. 
  5. Taken van de secretaris: 
  6. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent  alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze  evenals de ingekomen stukken te bewaren.  
  7. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van  verenigingswege zijn toevertrouwd; 
  8. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; 
  9. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en  reglementen; 
  10. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle  leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen. 
  11. Taken van de penningmeester: 
  12. beheert de gelden van de vereniging; 
  13. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg  voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

  Huishoudelijk reglement RKHBS 2023

  1. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; 
  2. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de  in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem  uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de  uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken  te bewaren; 
  3. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en  legt daarbij verantwoording af over de balans en de staat van baten en lasten  met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het  komende verenigingsjaar. 

   Functieverdeling Bestuur 

  Artikel 12 - Bestuursverkiezing 

  1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af en kan zich herkiesbar stellen. 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde  kandidaten worden gepubliceerd in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de  bestuursverkiezing aan de orde is. 

  In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde  leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden  procedure. 

  1. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris  aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze)  stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid heidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie  die hij in het bestuur ambieert.

  Huishoudelijk reglement RKHBS 2023

  Artikel 13 - Kascommissie 

  1. Conform artikel 16 lid 3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden  van de kascommissie benoemd. 
  2. De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden en een plaatsvervangend lid.  3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden  tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester  na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij  een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan  het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.  

  Artikel 14 - Overige commissies 

  1. Het bestuur kan voor uitvoering van het beleid commissies instellen, en de benoeming en  ontslag van de leden ervan en de werkwijze van de commissies regelen. Per taakgebied kan  een commissie worden ingesteld. 
  2. Er zijn in principe 7 vaste commissies, te weten 
  3. Technische commissie jeugd 
  4. Commissie Voetbal Technische zaken 
  5. Voetbal Technische Zaken vrouwen en meisjesvoetbal 
  6. Jeugdcommissie 
  7. Ontspanningscommissie 
  8. Financiële commissie 
  9. Commissie Pétanque 
  10. Kledingcommissie 
  11. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één  jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.  
  12. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per maand over de voortgang van zijn  werkzaamheden aan het bestuur. 
  13. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit  wenselijk achten. 
  14. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur dat de desbetreffende commissie  heeft ingesteld. 

  Artikel 15 - Contributie (artikel 8 statuten) 

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene  vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden  ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen (zie website www.rkhbs.nl). 
  2. Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de  contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  Huishoudelijk reglement RKHBS 2023

  Artikel 16 - Kostenvergoedingen (artikel 9 statuten) 

  Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen  de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door  de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden. 

  Artikel 17 - Gebouwen van de vereniging 

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook,  van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 
  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van  deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.  
  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de  vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid  geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.  

  Artikel 18 - Wedstrijden 

  1. De spelers zullen op een door de betreffende commissie (technische commissie jeugd, VTZ  vrouwen, VTZ heren) te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in  kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren  dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of trainer van het desbetreffende team. 
  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de  betreffende commissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de  wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan de betreffende commissie. 
  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de  aanwijzing van de trainer en de leider. 
  4. De betreffende commissie is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de  vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde  wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend. 
  5. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de  vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe  bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen  aan de vereniging ten goede. 

  Artikel 19 - Aansprakelijkheid van de leden 

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging  aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of  hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het  tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 
  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen  de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

  Huishoudelijk reglement RKHBS 2023

  Artikel 20 - Representatie 

  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig  kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt: a. huwelijk van een lid; 

  1. geboorte zoon/dochter van een lid: 
  2. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur; 
  3. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis; 
  4. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind; 
  5. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid; 
  6. bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid; 
  7. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur. 

  Artikel 21 - Wijziging van het huishoudelijk reglement 

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene  ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het  huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige  vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.  
  2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel,  waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats  voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt  gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement  tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift  hiervan aan alle leden toegezonden.  
  3. Het huishoudelijke reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene  vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het  huishoudelijke reglement worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige  vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. Het besluit wordt genomen ongeacht  het aantal leden. 

  Artikel 22 - Slotbepalingen 

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan  de leden.  
  2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in  werking 14 dagen na algemene ledenvergadering.  

  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 11 mei 2022 Namens het bestuur 

  Huishoudelijk reglement RKHBS 2023