• Woensdagavond 27 januari vond de eerste digitale algemene ledenvergadering (ALV) plaats.
  Via teams konden de geïnteresseerde leden zich vooraf aanmelden. En dat lukte een ieder succesvol.
  Na het openingswoord door voorzitter John Bothmer werd de vergadering gestart. Zoals gebruikelijk werden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht met een minuut stilte.
  Het verslag van de vorige ALV en het (financieel) jaarverslag werd door de aanwezige goedgekeurd. Afgelopen week was door de kascontrole commissie al een uitvoerige controle uitgevoerd op de financiële boekhouding. Tijdens de vergadering verleende de kascontrole decharge aan het bestuur en in het bijzonder aan penningmeester Lars Valkenberg voor het gevoerde beleid.
  Daarna werd de begroting doorgenomen voor het lopende seizoen. Een begrotingsjaar (2020-2021) dat ook financieel gezien een flink grotere uitdaging zal worden dan vorig seizoen gezien de langdurige periode dat nauwelijks (voetbal) activiteiten bij onze vereniging plaatsvinden.
  Het belang dat onze leden trouw blijven aan onze vereniging werd hierbij benadrukt. Het bestuur heeft diverse opties in beraad om de binding met onze trouwe leden te behouden en/ of te versterken! Maar het bestuur is voor uitvoering ook soms afhankelijk van de mogelijkheden gedurende deze lockdown periode.
  Het volgende agendapunt was het herkiesbaar zijn van drie bestuursleden:
  John Bothmer (voorzitter), Mathieu Mertens (PR) en Dave Bruijenberg (facilitaire zaken / kantine) stelden zich alle drie (gelukkig) herkiesbaar. Dit werd dan ook door de ledenvergadering goedgekeurd.
  Er staat nog 1 vacature open voor een bestuurslid.
  Tijdens de rondvraag werden nog enkele interessante opties benoemd die de komende tijd verder uitgewerkt zullen worden.
  Een uitgebreid verslag van de ALV 2019-2020 zal binnenkort op de website geplaatst worden.
  Bestuur RKHBS