• versie: mei 2023

  • Voorwoord

  (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een goed en stimulerend sportklimaat.
  Het bestuur van RKHBS probeert dit soort 'ongewenst gedrag' dan ook zoveel mogelijk te voorkomen.
  RKHBS heeft het beleid rondom sociale veiligheid vastgelegd in een document.
  Het document "Gedragscode RKHBS in het kader van sociale veiligheid" is hier te raadplegen. 

   

  RKHBS wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten en vertoeven. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport en daarbuiten. Binnen RKHBS is er daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag.
  RKHBS heeft een open cultuur waardoor men elkaar durft aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat weet eenieder hoe te handelen.

  • Gedragscode RKHBS  in het kader van sociale veiligheid

  Bij RKHBS wordt voetbal en petanque op recreatief en competitief niveau beoefend. Het doel van RKHBS is om deze sporten te beoefenen, maar ook om mensen te verenigen. RKHBS streeft ernaar dat iedereen zich thuis voelt bij de vereniging en plezier beleeft aan de activiteiten.  Dit garanderen van plezier bij RKHBS betekent niet alleen zelf plezier hebben met de bal en je medespelers, maar zich ook ten opzichte van anderen zo te gedragen dat deze ook plezier hebben met hun activiteiten binnen de vereniging. Alleen als eenieder zich respectvol en sportief ten opzichte van elkaar gedraagt kan plezier voor eenieder gegarandeerd worden. Bij RKHBS hoort zo een goed gedrag, en dat moet ook ieder lid van de club en aanhang uitdragen. Met “leden” wordt bedoeld spelende en niet spelende voetballers, petanqueres, medewerkers en vrijwilligers. Met “aanhang” wordt bedoeld ouders, familieleden en overige supporters.

   

  Om duidelijk te maken wat de verwachtingen zijn rondom ieders gedrag binnen deze vereniging, is er een huishoudelijk reglement opgesteld en vastgesteld door de ledenvergadering d.d. 11-05-2022. Daarnaast zijn er teamafspraken gemaakt en is er een gedragscode opgesteld. RKHBS hanteert hiervoor de gedragscode van de NOC/NSF voor trainers/coaches en spelers onderling, aangevuld met eigen regels.  Op deze manier weet eenieder binnen de vereniging wat men van elkaar kan en mag verwachten. Lid zijn van RKHBS betekent dat je instemt met en je houdt aan het huishoudelijk reglement, de teamafspraken en de genoemde gedragscodes. Het bestuur heeft de plicht om bij overtredingen c.q. het niet volgen van de hierna omschreven afspraken/reglementen disciplinair in te grijpen. 

   

  Alle vrijwilligers van RKHBS kunnen pas starten met hun werkzaamheden als ze een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Bij aanmelding als vrijwilliger zal RKHBS hiertoe het initiatief nemen en de aanvraag voor deze verklaring in werking zetten. De betreffende vrijwilliger moet zelf de aanvullende informatie verstrekken aan Justis, en krijgt ook zelf de VOG thuis gestuurd. Een kopie hiervan kan dan aan RKHBS verstrekt worden. Elke 3 jaar vraagt RKHBS een nieuwe VOG aan voor zijn vrijwilligers.

  • Gewenst gedrag, ongewenst en onacceptabel/grensoverschrijdend gedrag

  Gewenst gedrag
  Tijdens alle activiteiten bij RKHBS handelt eenieder met respect voor alle mensen binnen de vereniging als ook de mensen die betrokken zijn van buiten de vereniging zoals toeschouwers, spelers en begeleiders van bezoekende clubs, scheidsrechters en grensrechters, etc.

  Bij het voetbal-gedeelte van de vereniging is het de taak van de bestuursleden VTZ-heren, VTZ-vrouwen, en het bestuurslid Jeugdcommissie om de leiders en trainers te informeren over de gedragsregels. Dan is het de taak van de leiders/trainers om de gedragsregels te delen met de spelers. Ook de ouders van de jeugdspelers zullen via deze weg geïnformeerd worden. Op deze manier hebben de leiders/trainers een duidelijke richtlijn bij de hand om spelers en ouders aan te spreken bij ongewenst gedrag. De overige vrijwilligers worden geïnformeerd via het verantwoordelijke bestuurslid voor de desbetreffende commissie (jeugdcommissie, facilitaire commissie, kledingcommissie, PR-commissie, financiële commissie, commissie Petanque).

   

  Ongewenst en onacceptabel/grensoverschrijdend gedrag

  Wanneer leden of andere betrokkenen zich niet aan de afspraken (gewenst gedrag) houden, wordt bij RKHBS onderscheid gemaakt tussen ongewenst en onacceptabel/grensoverschrijdend gedrag.
  Indien mogelijk, wordt ongewenst gedrag in eerste instantie intern, in kleine kring (bijv. elftal, petanque-leden of specifieke groep vrijwilligers) bespreekbaar gemaakt en opgelost. Onacceptabel/grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

   

  Bij ongewenst gedrag van voetbalspelers binnen een team is de leider/trainer het eerste aanspreekpunt. Gedrag is ongewenst als men zich niet aan de afspraken houdt die samen met het team zijn gemaakt (zie teamafspraken). Aanspreken van de speler op dit gedrag, en een eventuele lichte straf (bijv. extra opdracht tijdens training, op bank beginnen bij eerstvolgende wedstrijd, wegsturen van training, bij herhaling van ongewenst gedrag van een jeugdspeler het aanspreken van ouders) kan hierbij opgelegd worden. De leider/trainer heeft hierbij de mogelijkheid ook het bestuurslid jeugdcommissie hierbij te betrekken.

   

  Bij ongewenst gedrag van leiders/trainers is het bestuurslid jeugdcommissie, het bestuurslid VTZ-heren, dan wel het bestuurslid VTZ-vrouwen het eerste aanspreekpunt.
  Bij ongewenst gedrag van medewerkers, vrijwilligers en overige leden is het verantwoordelijke bestuurslid voor de betreffende commissie, dan wel de voorzitter als iemand niet bij een van de commissies onder te brengen is, het eerste aanspreekpunt. 

   

  Ongewenst gedrag wordt onacceptabel/grensoverschrijdend gedrag, wanneer het gedrag structureel is en/of de speler, de leider/trainer, de medewerker of de vrijwilliger zich niet laat aansturen/corrigeren. Vaak is er dan al overleg geweest met het betreffende eerste aanspreekpunt (zie ongewenst gedrag). Ook gedrag als anderen respectloos bejegenen, pesten of treiteren (ook digitaal), vloeken, discrimineren, fysiek geweld (spugen, slaan, vechten, etc.), vernieling/vandalisme, seksuele intimidatie en diefstal vallen uiteraard onder de categorie onacceptabel gedrag. 

   

  Het bestuur van RKHBS wordt bij onacceptabel/grensoverschrijdend gedrag altijd geïnformeerd. In bepaalde gevallen zal ook aangifte bij de politie worden gedaan (bijvoorbeeld diefstal, vandalisme).
  Er zal een verplichte melding bij de KNVB of het Centrum voor Veilige Sport Nederland worden gedaan in geval van seksuele intimidatie. In alle gevallen zal er een dossier gemaakt worden van de melding die vertrouwelijk wordt behandeld.  

  De vertrouwenscontactpersonen archiveren de meldingen die 5 jaar bewaard worden. Het doel hiervan is om herhaling van ongewenst/onacceptabel gedrag gedocumenteerd te hebben. 

   

  Sancties

  Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Bij het voetbal, kunnen overtredingen tegen de spelregels leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast, indien hiervoor geen andere regeling bestaat. Bij in gebreke blijven van het betalen van de geldboete volgt een speelverbod.

  • Meldcode voor ongewenst en onacceptabel gedrag/ grensoverschrijdend gedrag in de sport

  Indien iemand zich niet aan de afspraken of regels houdt zoals die hier in dit document staan beschreven, dan is het belangrijk dat dit ook bij de juiste personen terecht komt.
  Bij een melding van ongewenst gedrag wordt in eerste instantie het eerste aanspreekpunt, zoals beschreven in het gedeelte ‘ongewenst gedrag’ aangesproken:

  • melding over speler 🡪 trainer / leider
  • melding over trainer/leider jeugd 🡪 bestuurslid jeugdcommissie
  • melding over trainer/leider senioren 🡪 bestuurslid VTZ (heren of vrouwen)
  • melding over overige vrijwilliger 🡪 verantwoordelijk bestuurslid voor de desbetreffende commissie 
  • melding over overige leden 🡪voorzitter
  • melding over “aanhang” bij jeugdactiviteiten 🡪bestuurslid jeugdcommissie
  • melding over “aanhang” bij seniorenactiviteiten 🡪voorzitter

   

  Bij melding van onacceptabel/grensoverschrijdend gedrag wordt naast het eerste aanspreekpunt ook het bestuur geïnformeerd, die de kwestie in behandeling neemt en op korte termijn terugkoppeling geeft. Bij (het vermoeden van) seksuele intimidatie is het bestuur verplicht hiervan melding te maken bij de KNVB of bij het Centrum voor Veilige Sport Nederland (centrumveiligesport@nocnsf.nl of 0900-2025590) en bestaat de mogelijkheid om vooraf een van de vertrouwenscontactpersonen in te schakelen. 

   

  De vertrouwenscontactpersoon is een contactpersoon binnen de vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en is laagdrempelig aanspreekbaar als er zorgen zijn en bij incidenten. De vertrouwenscontactpersoon heeft een luisterend oor, geeft adviezen en verwijst door; de vertrouwenscontactpersoon is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident. Hij/zij is onafhankelijk en kan daarom door iedereen ook op het privé e-mailadres benaderd worden. De vertrouwenscontactpersoon heeft de volgende taken:

  • eerste opvang bij een melding voor de melder, het slachtoffer en/of de beschuldigde;
  • vervolgstappen bespreken;
  • rapporteren en adviezen geven aan het bestuur;
  • aandacht voor preventie;
  • contact opnemen met het Centrum voor Veilige Sport Nederland voor eventueel advies.

   

  Na melding van een situatie van (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag door het bestuur bij het Centrum voor Veilige Sport Nederland kan de externe vertrouwenspersoon de gerezen situatie overnemen en verder begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aangifte doen bij de politie en het begeleiden in een eventuele juridische procedure. 

  • Contact gegevens

  Bestuur: voor e-mail adressen zie website www.rkhbs.nl

  Leiders/trainers: bekend bij spelers en/ of speelsters

  Vertrouwenscontactpersonen: Aloys de Haan:  vertrouwenspersoon@rkhbs.nl of bureau.luigi@gmail.com of 06-37203039

  Jeanne van Eijsden: vertrouwenspersoon@rkhbs.nl of jeannevaneijsden@home.nl of 06-1095215

  • Bijlage Gedragsregels

   

  Voor iedereen, ingaand bij het betreden van sportpark Imstenrade:

  1. Zorg voor een positieve sfeer en een sportief klimaat op het sportcomplex.
  2. Laat kinderen hun spel spelen en moedigt uitsluitend positief aan.
  3. Praat met elkaar en ben eerlijk en oprecht.
  4. Spreek elkaar aan op verkeerd gedrag en maak melding van problemen.
  5. Toon respect en waardering voor assistent-scheidsrechters.
  6. Respecteer en waardeer de leiding van begeleiders en vrijwilligers.
  7. Pest en discrimineer niet.
  8. Houdt het sportcomplex schoon en gooi afval alleen in de daarvoor beschikbare vuilnisbakken.
  9. Ga zorgvuldig met de accommodatie en materialen om.
  10. Roken past niet bij het beoefenen van sport, en daarom vraagt RKHBS aan alle bezoekers van sportpark Imstenrade dit achterwege te laten. Roken is absoluut verboden binnen het clubgebouw en op de speelvelden (binnen de afrastering). Op het terras van het clubgebouw mag alleen gerookt worden op de aangegeven plek. Mocht u toch willen roken, zorg er in ieder geval voor dat niemand hiervan last ondervindt.

   

  Gedragsregels voor trainers/coaches en begeleiders 

  Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011 en aangepast d.d. 14 mei 2018

   

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
  3. De begeleider dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  4. De begeleider meldt een affectieve relatie met een sporter direct bij het bestuur. De melding wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De begeleider komt de afspraken die met het bestuur zijn gemaakt, ten aanzien van de relatie, na.
  5. Bij een affectieve relatie is het de taak van de begeleider om ervoor zorg te dragen dat de normen van professionaliteit en onpartijdigheid blijven gehandhaafd.
  6. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  7. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  8. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
  9. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
  10. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  11. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  12. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  13. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
  14. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
  15. Tot slot: de begeleider dient zich te realiseren dat het begrip afhankelijkheid of het uitoefenen van macht niet alleen betekent het direct kunnen verlenen van gunsten waardoor de betrokken sporter in een voordeligere positie komt te verkeren ten opzichte van andere sporters, maar ook verminderde zelfregie kan betekenen. Onder verminderde zelfregie wordt verstaan het niet althans onvoldoende kunnen maken van eigen keuzes en het onvoldoende kunnen beschikken over eigen kracht om zelf oplossingen te verzinnen voor problemen en een gebrek aan zelfredzaamheid. 

   

  Gedragsregels sporters onderling 

  Deze Gedragsregels sporters onderling zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 14 mei 2018

   

  1. De sporter draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere sporters zich veilig voelen.
  2. De sporter bejegent andere sporters met respect en op een wijze, zodat niemand in zijn waardigheid wordt aantast.
  3. De sporter onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover andere sporter(s).
  4. De sporter mag een andere sporter niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  5. De sporter zal ook tijdens training(stages), wedstrijden en reizen met respect omgaan met andere sporters.
  6. De sporter zal een andere sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen.
  7. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de meerderjarige sporter in de geest hiervan te handelen. 

   

  Gedragsregels voor spelers, medewerkers, vrijwilligers en overige leden van RKHBS

  De spelers, medewerkers, vrijwilligers en overige leden zijn de kern van de voetbalvereniging. Oudere spelers, medewerkers, vrijwilligers en overige leden vervullen daarnaast een voorbeeldfunctie voor jongeren. Dit geldt voor positief gedrag, maar ook voor negatief gedrag. Om op en rond het voetbalveld een sportieve sfeer te creëren en te behouden, hebben we oudere spelers, medewerkers, vrijwilligers en overige leden nodig, die echt een voorbeeld zijn voor de jeugd. Op die manier leren zij dat het normaal is je sportief te gedragen. Om dit te realiseren verwachten we van deze groep in ieder geval het volgende:

   

  1. Toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen;
  2. Gedraag je sportief in en buiten het veld (training en wedstrijd en in en rond het clubgebouw). Help en steun hierbij de medespelers in het veld, bij trainingen en wedstrijden.
  3. Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren.
  4. Bedank de tegenstander voor de wedstrijd en feliciteer als zij hebben gewonnen.
  5. Scheld niet op (mede)spelers/(mede) medewerkers/(mede)vrijwilligers/overige leden en publiek en discrimineer geen andere spelers, medewerkers, vrijwilligers, leden of publiek.
  6. Heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af.
  7. Toon respect voor trainers, leiders, medewerkers, bestuur, vrijwilligers en overige leden.
  8. Spreek andere spelers, leden, medewerkers en vrijwilligers die zich niet aan de regels houden correct aan.
  9. Geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  10. Kom niet ongewenst te dicht bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  11. Geef als speler, trainer, leider voor en na de wedstrijd de tegenstander een hand, boks of high five en geef na de wedstrijd de scheidsrechter een hand, boks of high five.
  12. Ben als leider, trainer nooit alleen in een ruimte met een minderjarige speler. Bij RKHBS wordt het 4-ogen-principe gehanteerd.
  13. Er wordt een teamsport beoefend! Afmelden kan altijd eens gebeuren, maar dit moet eerder een uitzondering dan een regel zijn.

  Gedragsregels voor Bestuur en commissies

  1. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
  2. Handel altijd in het belang van de vereniging en richt je op het belang van de leden, en of aangeslotenen.
  3. Handel transparant, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
  4. Houd je aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten en afspraken van de nationale bond en van RKHBS. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie; 
  5. Verklaar vertrouwelijke informatie niet te verspreiden en niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.
  6. Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Het bestuur zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip creëert voor de gekozen richting.
  7. Vervul geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met de functie en ga geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met de functie. 
  8. Bespreek het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken.
  9. Doe opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn.
  10. Zet je intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels, waaronder wet -en regelgeving ten aanzien van doping, seksuele intimidatie, matchfixing en alcoholgebruik in en na sportbeoefening. 
  11. Span je in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.
  12. Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraag een verklaring omtrent gedrag (VOG) en doe onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.
  13. Wed niet op de sport waar je bij betrokken bent en verstrek geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij je betrokken bent.
  14. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

   

  Gedragsregels voor ouders/verzorgers

  Ouders/verzorgers hebben een voorbeeldfunctie voor kinderen. Dit geldt voor positief gedrag, maar ook voor negatief gedrag. Om op en rond het voetbalveld een sportieve sfeer te creëren en te behouden, hebben we ouders nodig, die echt een voorbeeld zijn voor hun eigen en voor andere kinderen. Om dit te realiseren verwachten we van hen in ieder geval het volgende:

   

  1. Leer je kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  2. Bedenk dat kinderen sporten voor HUN plezier, niet voor het uwe.
  3. Steun je kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  4. Moedig je kind aan om altijd volgens de regels te spelen.
  5. Spreek anderen rustig aan op negatief gedrag.
  6. Kinderen leren het beste door na te doen. Applaudisseer daarom voor goed spel van beide teams.
  7. Val een beslissing van de scheids- en assistent-/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  8. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
  9. Geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  10. Kom niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  11. Laat het bij aanmoedigen en geef geen aanwijzingen.

  Team-spelafspraken 

  Algemeen

  • De teams worden volgens de KNVB-richtlijnen ingedeeld waarbij wanneer jeugdspelers beter zijn zij automatisch in een hoger team komen. De rest wordt op leeftijd ingedeeld. Het bestuurslid jeugdcommissie zal in overleg de indelingen vaststellen. Voor de seniorenteams geldt dat de trainer van de selectie heren c.q. selectie vrouwen de verdeling over het 1e en 2e team bepaalt, de recreatieve teams worden ingedeeld op basis van het aantal beschikbare spelers.
  1. Als er geen begeleiding in de buurt is, is de aanvoerder verantwoordelijk voor de groep. Dit geldt vanaf de O15-jeugd. Andere teamleden volgen zijn of haar aanwijzingen op.
  2. Word je bij een training onverhoopt weggestuurd, dan verlaat je het sportpark niet. Direct na de training volgt er namelijk een gesprek met de trainer/leider.
  3. Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. een e-mail of brief gericht aan de ledenadministratie (ledenadministratie@rkhbs.nl).
  4. De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal 1 maand voor het einde van een kwartaal. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor het heel lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB toe. De jeugd tot en met de JO12 heeft de mogelijkheid om in januari van het lopende seizoen de vereniging te verlaten.

  Als speler 

  1. Kom ik gemaakte afspraken na.
  2. Kom ik op tijd (minimaal 5 minuten voor aanvang training) en meld mij tijdig (minimaal 1 dag van tevoren) af als ik niet kan komen.
  3. Speel ik volgens de bekende en afgesproken spelregels.
  4. Douche ik mijzelf na de wedstrijd (na de training is gewenst).
  5. Laat ik de kleedkamer na gebruik netjes achter (thuis en uit).
  6. Ben ik zuinig op het tenue en de materialen die ik (in bruikleen) heb ontvangen van de vereniging.
  7. Help ik mee met het opruimen van de materialen na een training en/of wedstrijd.
  8. Draag ik tijdens de wedstrijden het tenue van RKHBS (sokken, broek, shirt, trainingspak). Sliding broek alleen indien zelfde kleur als wedstrijdbroek, ook draag ik scheenbeschermers.
  9. Haal ik direct een bal als deze overgeschoten wordt; tijdens wedstrijden zorgt een wisselspeler hiervoor.
  10. Help ik mee met schoonmaken van de kleedkamer.

  Als ouder/verzorger

  1. Blijf ik tijdens de wedstrijd achter de aanwezige reclameborden/afrastering staan.
  2. Zorg ik ervoor dat mijn kind op tijd op de training en bij wedstrijden aanwezig is of meld het kind tijdig af.
  3.  Neem ik mijn verantwoordelijkheid voor het vervoer naar uitwedstrijden. 

  Help ik waar nodig met het mogelijk maken van een wedstrijd door te vlaggen of te fluiten, mits dit binnen de KNVB-reglementen mogelijk is.